Jag har alltid attraherats av värdesystemet i XP. Jag läste Kent Becks bok om XP då den precis kommit ut 1999, vilket förändrade min uppfattning om utveckling och programmering. Boken satte ord på och beskrev mina känslor för hur det borde fungera. Det starkaste med boken var att den tydligt baserades på ett värdesystem, ett värdesystem som jag än idag bär med mig som ledsagare i min professionella utveckling.

Produktutveckling handlar om kommunikation, både inom teamet och mellan teamet och alla dess intressenter. Min uppgift som ledare för utvecklingsteam är att hjälpa gruppen att utveckla dess kommunikationsförmåga för att öka samarbetet dem emellan. Kommunikation är svårt, vilket gör det viktigt att kontinuerligt arbeta med området. Det är samtidigt få saker som är så roliga som när samarbetet och kommunikationen inom ett produktutvecklingsprojekt fungerar bra, resultaten för det mesta blir lysande då.

Enkelhet är en lysande men samtidigt en utmanade värdegrund att arbeta efter. Enkla lösningar är för det mesta eleganta där alla lösningens delar är essentiella för att det skall fungera. Värdegrunden är central för mig både ur metod och kodperspektiv. För att få ett effektivt arbetssätt gäller det att finna den enklaste och den mest minimalistiska metoden som hjälper teamet att lyckas leverera önskad kund-nytta.

Att söka återkoppling för att möjliggöra förbättring av både applikation och arbetssätt är centrala i det agila arbetssättet. Jag strävar alltid efter att utveckla mig själv och söker medvetet återkoppling från min omgivning. Som ledare ser jag det också som en central uppgift att skapa ett klimat där ärlig och rak återkoppling blir naturligt för att skapa en mogen och självgående arbetsgrupp.

Att alla teammedlemmar har mod att agera och välja lösningar är av absolut vikt för att ett produktutvecklingsprojekt skall lyckas. Mod är starkt länkat till nivån av förtroende som finns inom teamet och mellan teamet och dess intressenter. Känner man ett starkt förtroende så vågar man också driva utvecklingen framåt. Det är också viktigt att vara trygg i att de flesta framgångar bygger på att modet fanns att göra några mindre misstag och misslyckande först.

Av alla fem värden inom XP:s värdegrund är respekt den absolut viktigaste; utan denna värdegrund är det svårt att uppnå målen med de övriga fyra. Ett team som inte känner respekt mot varandra eller från omgivningen kan inte utveckla mod att utforska problemområdet, de får svårt att ge varandra återkoppling och därmed hindras teamets förbättringspotential, och kommunikationen blir klart lidande. Att etablera och utveckla en känsla av respekt är därför mitt absoluta mål i alla uppgifter och roller som jag agerar i.

Min professionella karriär började 1996 och jag har arbetat lättrörliga sedan 1999. Jag växlar gärna mellan att coacha individer, team och hela organisationer. Kontakta mig därför gärna för roller som

  • Lean och Agile coach
  • Scrum Master
  • Professionell coaching av individer