Kurser för Projektledare

Som projektledare ansvarar man för att skapa förutsättningar för en så effektiv leverans av projektet som möjligt i den helhet som projektet ingår i organisationen och i detta röja hinder för en effektiv värdeadderande leverans

Introduktion till agila metoder

En snabb introduktion till vad Agile innebär både i stort och i smått och hur man ska förhålla sig till ett nytt sätt att arbeta.
Pernilla vill förstå innebörden i Agile och få insikt i hur agila team arbetar. Detta lär sig Pernilla på kursen.

Agil projektledare

Denna kurs lär ut grunden i agila arbetssätt och hur man som agil projektledare kan bidra till att hjälpa projekt och organisation att lyckas med att skapa så bra värde för kunden/verksamheten som möjligt
Pernilla vill förstå grunderna i agila arbetsätt och vad som förväntas av henne som agil projektledare. Detta lär sig Pernilla på kursen.

Agil projektledare avancerad

Denna kurs lär ut hur man kan fungera som hinderröjare, förändringsledare, coach för att hjälpa projekt och organisation
Pernilla har nu god erfarenhet av agilt projektledarskap men vill fördjupa sina kunskaper och förstå hur man hanterar komplexa situationer med stora projekt och när man hjälper en organisation mitt i en förändring från traditionella arbetssätt till agila arbetssätt

Visualization Magic

Fantastiska team visualiserar sitt arbete. Denna kurs lär dig hur du skapar transparens, samarbete, förändrar beteenden och når ökad produktivitet i teamet med whiteboards och Post-its.
Pernilla vill lära sig hur hon genom skapa samsyn bland projektets medlemmar och använda visualisering för att kommunicera planer, arbete, processer, beroenden för att på så sätt öka samarbete och driva förändring. Detta lär sig Pernilla på denna kurs.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Pernilla vill lära sig hur man kan leverera värde kontinuerligt till sin produkt, och dessutom hur man kan ha överblick över flera team som ska leverera samtidigt.

Practical Workshop Facilitation Skills

Denna kurs lär dig att leda effektiva möten som engagerar alla och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.
Pernilla vill lära sig hur hon leder och faciliterar effektivare och mer engagerande möten och workshops med intressenter, beställare, verksamhet och teamet. För Pernilla är det viktigt att nå samsyn och tydlighet kring vad som händer härnäst. Detta lär sig Pernilla på denna kurs.

Agilt ledarskap

Denna kurs lär ut hur man som ledare bidrar till skapa förutsättningar för få starka team drivna av lust, ägarskap och samarbete för skapa största möjliga värde för kund/verksamhet.
Pernilla vill förstå vad som kommer förväntas av honom och andra utifrån ett ledarperspektiv i organisationen. Detta lär sig Pernilla på kursen.

CSPO - Certified Scrum Product Owner

Denna kurs lär ut hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten, planera effektiva releaser och samarbeta med kunden och användare genom hela utvecklingsarbetet.
Pernilla har fått rollen som produktägare men tycker det verkar vara samma sak som hennes nuvarande roll som projektledare. På kursen lär sig Pernilla vad som förväntas av en PO samt hur man går från ett traditionellt beställar-utförar-tänk till starkt samarbete mellan olika kompetenser.

Certified LeSS for Practioners

Pernilla har fått rollen som förändringsledare och ska införa Scrum på ett stort företag.

Agil skalning

Pernilla vill lära sig mer om det agila angreppssättet på skalningsutmaningar. Hon lär sig vad de olika ramverken har att erbjuda.

Grafisk Facilitering

Under denna kurs får du öva på att teckna och rita på whiteboard och lära dig enkla och effektiva tekniker och tips. Målet är att öka din förmåga att fånga dialogen bland deltagarna i mötet, beskriva idéer och planer, skapa samsyn och öka engagemanget och hjälpa gruppen nå starka beslut.
Pernilla vill lära sig hur hon enkelt och effektivt kan visualisera planer, beroenden, val och beslut i möten med intressenter, beställare, verksamhet och teamet. Detta får Pernilla öva på under denna kurs.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.