Kurstyper

Generative AI för produktägare

Peder jobbar idag aktivt som produktägare men är osäker på om han gör helt rätt. Finns det fler och bättre sätt att agera som produktägare? Detta lär sig Peder på den här kursen.

Developer Testing

Förstå vilka faktorer som gör kod testbar och lätt att underhålla samt hur du som utvecklare arbetar med kvalitet i en bredare bemärkelse.
Urban vill göra sin kod lätt att underhålla och fri från pinsamma buggar. Han vill också förstå hur en testare hade testat koden. Möjligtvis finns det ingen annan som testar Urbans kod, och han vill känna sig trygg med att han har testat den tillräckligt.

CSPO - Certified Scrum Product Owner

Denna kurs lär ut hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten, planera effektiva releaser och samarbeta med kunden och användare genom hela utvecklingsarbetet.
Peder jobbar idag aktivt som produktägare men är osäker på om han gör helt rätt. Finns det fler och bättre sätt att agera som produktägare? Detta lär sig Peder på den här kursen.

Vässa din coachförmåga

Den här kursen är en introduktion till professionell coaching, men i ett agilt kontext. Vi kommer att utforska vad professionell coaching innebär och kräver av coachen och den som blir coachad. Vi kommer öva, öva och åter öva, samt sätta in professionell coaching i den agila världen.
Ledare som blir duktiga på att coacha har en större förmåga att få sina medarbetare att växa, känna större tillhörighet och motivation.

Introduktion till agila metoder

En snabb introduktion till vad Agile innebär både i stort och i smått och hur man ska förhålla sig till ett nytt sätt att arbeta.
Beatrice vill förstå innebörden i Agile och få insikt i hur agila team arbetar. Detta lär sig Beatrice på kursen.

Architecture with Agility

Som utvecklare kan det vara svårt att stå upp för en bra arkitektur. Samtidigt tar man varje dag beslut som påverkar den. Kursen ger insikt om hur man ska hantera den problematiken när man arbetar agilt.

Certified ScrumMaster

Denna kurs lär ut grunderna i Scrum och hur man applicerar Scrum i verkligheten
Tilde vill bli en duktig ScrumMaster, så hon vill bli certifierad.

Product Management Essentials

Den här kursen lär ut olika grundkunskaper för produktledare. Den passar för dig som är produktägare, product manager, spel producer, teamledare eller coach. Den lämpar sig särskilt om du redan har gått Certified Scrum Product Owner eller om du redan jobbar med produktledarskap och vill ta ditt nästa steg i karriären.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Tilde vill ha fler processverktyg i verktygslådan för situationer när sprintar inte passar, t.ex. i driftsituationer, nära release, för väldigt mogna team som söker minimal processoverhead eller för att knyta ihop multipla team över värdekedjan.

Product Discovery - Bygg rätt produkt

Denna kurs lär ut hur man utforskar och tar reda på om produktidén möter affärsmål, användarmål och teknisk möjlighet.
Peder vill kunna skapa så bra lösningar som möjligt, som matchar användarnas behov, företagets behov och de tekniska begränsningarna. Detta lär sig Peder på den här kursen.

Testdriven utveckling

Du lär dig att driva fram designen på din kod genom testdriven utveckling. Efter kursen känner du till arbetsflödet i testdriven utveckling samt behärskar såväl grunläggande enhetstestning som refaktorisering.
Urban vill känna sig trygg med att koden han skriver är rätt och kan underhållas på sikt.

Coaching Skills for Scrum Masters

Denna kurs hjälper dig att bli en starkare team coach. Upplev coachning av team i praktiken under två roliga, intensiva dagar, där du experimenterar och skaffar dig insikter kring hur du kan förbättra din coachning.
Tilde har gått en Certified Scrum Master kurs och nu vill hon förstå hur hon bäst kan jobba med team i praktiken. Hon vill kunna testa och prova sig fram i en lärande miljö.

Refactoring Legacy Code

This training gives you tools and techniques for dealing with monolithic legacy code in a structured manner.
Urban vill våga röra sin organisations tio år gamla monolitiska kodbas, så att han kan underhålla och vidareutveckla den utan att vara rädd.

Software Craftsmanship

Behärska hantverket för att kunna leverera stabil kod kontinuerligt till produktion. Hantera kod som inte är perfekt.
Urban vill skaffa sig goda agila vanor för att kunna leverera till produktion utan att oroa sig för kvaliteten.

Certified Agile Leadership

Denna workshop erbjuder ledare en aha-känsla i sin roll i en agil organisation. Ju tidigare man blir självmedveten om sin roll i den agila organisationen desto snabbare kan man hjälpa till att navigera företaget i den agila resan.
Charlie kommer att få en stor förståelse för vad agilt ledarskap innebär från ett personligt perspektiv och senare hur detta påverkar från ett organisationsperspektiv.

Agil projektledare

Denna kurs lär ut grunden i agila arbetssätt och hur man som agil projektledare kan bidra till att hjälpa projekt och organisation att lyckas med att skapa så bra värde för kunden/verksamheten som möjligt
Pernilla vill förstå grunderna i agila arbetsätt och vad som förväntas av henne som agil projektledare. Detta lär sig Pernilla på kursen.

Agilt ledarskap i praktiken, baserat på Intent Based Leadership

Målet med Intent Based Leadership är att skapa en engagerande arbetsmiljö som frigör passion, initiativtagande och intellektet från var och en. Metodens huvudsakliga ingrediens är att ”ge beslutskraft, skapa ledare”.
Charlie kommer att få en stor förståelse för vad agilt ledarskap innebär från ett personligt perspektiv och senare hur detta påverkar från ett organisationsperspektiv.

The Agile Facilitator Class

Denna kurs lär ut hur man faciliterar och hjälper en grupp att nå ett gemensamt mål.
Tilde skaffar sig erfarenhet i teamet och känner att hon vill bli
duktigare på att hjälpa sitt team. Facilitering är ett bra steg på vägen.

Agil projektledare avancerad

Denna kurs lär ut hur man kan fungera som hinderröjare, förändringsledare, coach för att hjälpa projekt och organisation
Pernilla har nu god erfarenhet av agilt projektledarskap men vill fördjupa sina kunskaper och förstå hur man hanterar komplexa situationer med stora projekt och när man hjälper en organisation mitt i en förändring från traditionella arbetssätt till agila arbetssätt

Backlog Refinement Practitioner: Successful Agile Requirements Analysis

Denna kurs lär ut ett workshop-upplägg som tar fram krav (produktbehov), strukturerar dem och överför kunskapen till utvecklarna på ett effektivt sätt.
Peder inser att det agila är att hjälpa teamet förstå vad kunderna vill ha, snarare än att skriva kravdokument. Detta lär sig Peder på den här kursen.

Certified LeSS for Practioners

Charlie vill lära sig hur hon ska sätta processer och organisationen för att kunna jobba med Scrum i en stor organisation.

Specification By Example

Denna kurs lär ut hur man använder sig av Specification by Example för att komma till en gemensam sanning om vad systemet ska göra.
Peder får ofta frågor från teamet om detaljer som inte visade sig riktigt klarlagda när storyn togs in i sprinten. Han har mycket att göra och det vore bra att klargöra så mycket som möjligt i en fokuserad workshop där både intressenter och teammedlemmar kan delta. Den här kursen lär Peder hur man genomför sådana workshops.

Impact Mapping

Denna kurs lär ut Impact Mapping som är en teknik för att lätt skapa en koppling mellan affärsmål, användare och user stories.
Peder har samlat på sig en lång lista med önskemål i sin backlogg och försöker prioritera detta baserat på värde. Men det är svårt att se skogen för alla träd och hur vet han ifall han prioriterade rätt? Här får han lära sig att skapa mätbara affärsmål som grupperar påverkan på användare och andra aktörer, vilket i sin tur grupperar user stories.

Coaching Agile Teams

Denna kurs lär ut hur coaching fungerar och hur man stödjer fler team än bara sitt eget
Tildes team fungerar ypperligt, men Tilde vill bli bättre att agera som coach istället för att agera ren ledare eller ScrumMaster bara på deltid. Denna kurs hjälper henne med det.

Team Coaching avancerad

Denna kurs lär ut hur man skapar högpresterande team så att målet nås effektivt
Charlie märker att hon kan hjälpa teamen bättre, och har hört att det finns sätt att hjälpa dem prestera maximalt. Detta lär sig Charlie på kursen.

Agil skalning

Charlie söker inspiration kring hur hon kan vidareutveckla sin organisation och lära sig mer om typiska utmaningar. Charlie får en överblick av alternativ och hur andra har gjort.

Scrum at Scale

Denna kurs lär ut hur Scrum skalas på bästa sätt
Eftersom Charlie jobbar på ett stort företag behöver hon veta hur Scrum skalas upp på bästa sätt. Detta lär hon sig på kursen.

Agilt ledarskap

Denna kurs lär ut hur man som ledare bidrar till skapa förutsättningar för få starka team drivna av lust, ägarskap och samarbete för skapa största möjliga värde för kund/verksamhet.
Peder vill förstå vad som kommer förväntas av honom och andra utifrån ett ledarperspektiv i organisationen. Detta lär sig Peder på kursen.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.