Kurser för Produktägare

Som produktägare ansvarar man för att ha en vision om hur produkten/tjänsten skall skapa värde och konkurrenskraft för kunder/verksamhet

CSPO - Certified Scrum Product Owner

Denna kurs lär ut hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten, planera effektiva releaser och samarbeta med kunden och användare genom hela utvecklingsarbetet.
Peder jobbar idag aktivt som produktägare men är osäker på om han gör helt rätt. Finns det fler och bättre sätt att agera som produktägare? Detta lär sig Peder på den här kursen.

Vässa din coachförmåga

Den här kursen är en introduktion till professionell coaching, men i ett agilt kontext. Vi kommer att utforska vad professionell coaching innebär och kräver av coachen och den som blir coachad. Vi kommer öva, öva och åter öva, samt sätta in professionell coaching i den agila världen.
Produktägare kommer att förstå kraften i att lyssna, vara nyfikna och ställa kraftfulla frågor till både team och intressenter för att kunna skapa tydlig riktning för sin produkt

Product Discovery - Bygg rätt produkt

Denna kurs lär ut hur man utforskar och tar reda på om produktidén möter affärsmål, användarmål och teknisk möjlighet.
Peder vill kunna skapa så bra lösningar som möjligt, som matchar användarnas behov, företagets behov och de tekniska begränsningarna. Detta lär sig Peder på den här kursen.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Peder vill lära sig hur man kan leverera värde kontinuerligt till sin produkt, och dessutom hur man kan ha överblick över flera team som ska leverera samtidigt.

Backlog Refinement Practitioner: Successful Agile Requirements Analysis

Denna kurs lär ut ett workshop-upplägg som tar fram krav (produktbehov), strukturerar dem och överför kunskapen till utvecklarna på ett effektivt sätt.
Peder inser att det agila är att hjälpa teamet förstå vad kunderna vill ha, snarare än att skriva kravdokument. Detta lär sig Peder på den här kursen.

Impact Mapping

Denna kurs lär ut Impact Mapping som är en teknik för att lätt skapa en koppling mellan affärsmål, användare och user stories.
Peder har samlat på sig en lång lista med önskemål i sin backlogg och försöker prioritera detta baserat på värde. Men det är svårt att se skogen för alla träd och hur vet han ifall han prioriterade rätt? Här får han lära sig att skapa mätbara affärsmål som grupperar påverkan på användare och andra aktörer, vilket i sin tur grupperar user stories.

Specification By Example

Denna kurs lär ut hur man använder sig av Specification by Example för att komma till en gemensam sanning om vad systemet ska göra.
Peder får ofta frågor från teamet om detaljer som inte visade sig riktigt klarlagda när storyn togs in i sprinten. Han har mycket att göra och det vore bra att klargöra så mycket som möjligt i en fokuserad workshop där både intressenter och teammedlemmar kan delta. Den här kursen lär Peder hur man genomför sådana workshops.

Practical Workshop Facilitation Skills

Denna kurs lär dig att leda effektiva möten som engagerar alla och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.
Peder vill lära sig hur han leder och faciliterar effektivare och mer engagerande möten och workshops med kunder, verksamhet och teamet. Detta lär sig Peder på denna kurs.

Agil skalning

Peder vill få nya insikter kring produktägarens roll i ett skalat sammanhang. Han lär sig mer om hur vi planerar och prioriterar samt vilket stöd de olika ramverken ger.

Agilt ledarskap

Denna kurs lär ut hur man som ledare bidrar till skapa förutsättningar för få starka team drivna av lust, ägarskap och samarbete för skapa största möjliga värde för kund/verksamhet.
Peder vill förstå vad som kommer förväntas av honom och andra utifrån ett ledarperspektiv i organisationen. Detta lär sig Peder på kursen.

Visualization Magic

Fantastiska team visualiserar sitt arbete. Denna kurs lär dig hur du skapar transparens, samarbete, förändrar beteenden och når ökad produktivitet i teamet med whiteboards och Post-its.
Peder är mån om att kunna kommunicera vision, roadmaps och planer med team och intressenter för att skapa samsyn och bättre samarbete. Detta lär sig Peder på denna kurs.

Grafisk Facilitering

Under denna kurs får du öva på att teckna och rita på whiteboard och lära dig enkla och effektiva tekniker och tips. Målet är att öka din förmåga att fånga dialogen bland deltagarna i mötet, beskriva idéer och planer, skapa samsyn och öka engagemanget och hjälpa gruppen nå starka beslut.
Peder vill bli bättre på att bättre visualisera planer, visioner och att förklara användarnas problem och behov för medlemmarna i teamet, för kunder och för verksamheten. Detta får Peder öva på under denna kurs.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.